لینک دسترسی به سامانه یادگیری ترم های گذشته

جهت دسترسی به به سامانه یادگیری ترم های گذشته بر روی لینک های ذیل کلیک کنید

نیم سال اول 1401-1400

دانشکده فنی مهندسی lms34001.usc.ac.ir
دانشکده علوم انسانی + گرشگری lms44001.usc.ac.ir
دانشکده هنر  + نوین زیستی lms54001.usc.ac.ir

نیم سال دوم 1401-1400

دانشکده فنی مهندسی lms34002.usc.ac.ir
دانشکده علوم انسانی + گرشگری lms44002.usc.ac.ir
دانشکده هنر  + نوین زیستی lms54002.usc.ac.ir

نیم سال اول 1402-1401

دانشکده فنی مهندسی lms34011.usc.ac.ir
دانشکده علوم انسانی + گرشگری lms44011.usc.ac.ir
دانشکده هنر  + نوین زیستی lms54011.usc.ac.ir
دروس عمومی
lms24011.usc.ac.ir

نیم سال دوم 1402-1401

دانشکده فنی مهندسی
lms3.usc.ac.ir
دانشکده علوم انسانی + گرشگری lms4.usc.ac.ir
دانشکده هنر  + نوین زیستی lms5.usc.ac.ir
دروس عمومی
lms2.usc.ac.ir

** توجه داشته باشید جهت ورود به هر سامانه باید از نام کاربری و پسورد همان ترم استفاده کنید.(به طور پیش فرض برای دانشجویان نام کاربری شماره دانشجویی و پسورد کدملی بدون صفرهای اولیه می باشد)

در صورت هر گونه سوال با داخلی 319 تماس بگیرید.