راهنمای استفاده از سیستم(ویژه دانشجویان)

فیلم های آموزشی سامانه آموزش الکترونیکی

1-آشنایی کلی با سامانه LMS، نحوه ورود به سامانه و لينک کلاس

2- نرم افزار ها و سخت افزار های مورد نیاز

3- نحوه ارسال تکلیف و دریافت بازخورد استاد

4- نحوه شرکت در آزمون

5- آشنایی محیط ادوبی کانکت

فایل های PDF آموزشی سامانه آموزش الکترونیکی

1- فایل آموزشی Adobe Connect

2- تنظیمات و نرم افزارها و سخت افزا های مورد نیاز