Cardinal Theme

راهنمای استفاده از سیستم(ویژه دانشجویان)

فیلم های آموزشی سامانه آموزش الکترونیکی

1- نحوه ورود به سامانه LMS و لينک کلاس

2- آشنایی کلی با سامانه LMS (آشنایی با محیط سامانه)

3- نرم افزار ها و سخت افزار های مورد نیاز

4- نحوه ارسال تکلیف و دریافت بازخورد استاد

5- نحوه شرکت در آزمون

فایل های PDF آموزشی سامانه آموزش الکترونیکی

1- فایل آموزشی Adobe Connect

2- تنظیمات و نرم افزارها و سخت افزا های مورد نیاز